top of page

Lietuvos moterų lobistinės organizacijos stiprinimas, jos narių ir savanorių kompetencijų didinimas bei tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS NR. 2-NOBP05774/2023

2023-2024 metai

Projekto tikslas: sustiprinti Lietuvos moterų lobistinės organizacijos gebėjimus sistemingai ir efektyviai siekti faktinės moterų ir vyrų lygybės Lietuvoje, padidinant jos narių bei savanorių kompetencijas bei plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą.

Projekto koordinatorius: Lietuvos moterų lobistinė organizacija

Projekto partneriai:

 • Kauno moterų linija

 • Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

 • Moterų informacijos centras

 • Socialinių inovacijų fondas

Projektas įgyvendinamas nacionaliniu mastu.

Lietuvos moterų lobistinė organizacija įgyvendindama projekto uždavinius vykdo suplanuotas veiklas bei siekia numatytų rezultatų.

1. Siekiant daryti poveikį efektyvesniam moterų ir vyrų lygių galimybių politikos Lietuvoje įgyvendinimui, remiantis Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto (CEDAW) advokacijos mechanizmais bei tarptautinės partnerystės įgyta patirtimi, skatinama LMLO partnerystė ir bendradarbiavimas tarptautiniu lygiu:

 • Bendradarbiaujant su tarptautine organizacija IWRAW Asia Pacific aktyviai rengiamasi parengti ir 2023 m. pateikti JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetui CEDAW nevyriausybinių organizacijų šešėlinę ataskaitą, ir 2024 m. dalyvaujant IWRAR Asia Pacific organizacijos mokymuose efektyviai pristatyti šešėlinę ataskaitą JT CEDAW Komiteto posėdyje.

 • Bendradarbiaujant su skėtinėmis tarptautinėmis organizacijomis Coalition Abolition Prostitution International (CAP Intl) bei Europos migrančių moterų tinklu (ENoMW) pasirengta advokacijos veikloms Lietuvoje dėl Lygybės modelio įgyvendinimo.

 

2. Užtikrinant kokybišką ir sistemingą visuomenės interesų atstovavimą moterų ir vyrų lygybės politikos formavimo srityje:

 • Patobulintos LMLO narių kompetencijos strategiškai atstovauti visuomenės interesus moterų ir vyrų lygybės politikos srityje, apmokant 30 LMLO narių-organizacijų atstovų.

 • Organizuotos dirbtuvės LMLO nariams, kuriuose 15 LMLO narių-organizacijų atstovų rengs LMLO strateginį planą 2023-2027 m.

 • Parengta ir 2023 m. JT Moterų diskriminacijos komitetui pateikta Lietuvos nevyriausybinių organizacijų šešėlinė ataskaita. 2024 m. šešėlinė ataskaita pristatyta JT CEDAW komiteto posėdyje, ir vykdoma tolimesnė JT CEDAW Komiteto Rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo stebėsena bei advokacija.

 • 2024 m. organizuojamos advokacinės veiklos Lygybės modelio Lietuvoje įgyvendinimui.

 • 2023 ir 2024 m. parengta ir pateikta po 5 raštiškus pasiūlymų dėl moterų ir vyrų lygybės politikos įgyvendinimo Lietuvoje.

3. Siekiant vykdyti Pagalbos moterims linijos plėtrą, užtikrinti veiklos tvarumą ir teikiamos pagalbos kokybę:

 • Kasmet (2023 m. ir 2024 m.) apmokyta po 10 savanorių Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje. Iš viso per projektą apmokyta 60 savanorių.

 • Vykdoma atvejų analizės aptarimai grupėse (Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje). Iš viso per projektą organizuoti 36 grupiniai užsiėmimai atvejų analizės aptarimams.

 • Užtikrinant naujų savanorių praktinių žinių įgijimą, organizuota 120 stebėjimų, kuriuose savanoris naujokas stebi kaip patyręs savanoris konsultuoja į liniją besikreipiančius asmenis.

4. Projekto viešumui užtikrinti informacija apie projektą viešinama pareiškėjo bei partnerių tinklalapiuose, socialinių tinklų paskyrose.

Projektui skirta: 2023 m.– 67000 EUR.

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
bottom of page