top of page

Politinis moterų dalyvavimas pažangai:
nuo analizės iki veiksmo

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS NR. 1- MVLGP05408/20232023

2023 metai

Projekto tikslas: paskatinti moteris įsitraukti ir aktyviai dalyvauti politiniame gyvenime bei rinkimuose, taip pat mažinti stereotipus, susijusius su lytimi politinėje veikloje, vykdant informacines, švietėjiškas bei advokacines veiklas, paremtas faktais ir duomenimis grįsta analitika.

Projekto koordinatorius: Lietuvos moterų lobistinė organizacija

Projekto partneriai:

 • Kauno moters užimtumo ir informacijos centras (KMUIC)

 • Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC)

 • Lygių galimybių plėtros centras (LGPC)

 • Moterų informacijos centras (MIC)

 • Socialinių inovacijų fondas (SIF)

Projektu siekiama paskatinti moteris įsitraukti ir aktyviai dalyvauti politiniame gyvenime bei rinkimuose, taip pat mažinti stereotipus, susijusius su lytimi politinėje veikloje, vykdant informacines, švietėjiškas bei advokacines veiklas, paremtas faktais ir duomenimis grįsta analitika.

Projekto metu:

1. Didinamos moterų dalyvavimo politikoje galimybės šviečiant visuomenę ir taip formuojant viešąjį diskursą, skatinantį lyčių požiūriu paritetinės demokratijos įtvirtinimą:

 • Pravesta informacinė kampanija apie lyčių balanso naudą ir būtinybę politikos formavime, vykdyme ir įgyvendinime, parengiant ir skleidžiant 48 žinutes, grįstas projekto metu atliktų analitinių metu surinktais faktais ir duomenimis, bei pasiekiant 270 000 vartotojų.

 • Parengtos ir viešinamos 9 tinklalaidės “Drąsa būti lydere” moterų į(si)traukimo ir dalyvavimo politikoje klausimais, pasieksiančios apie 18000vartotojų.

 • Sukurtos 3 internetinės TV laidos “Feminizmo dozė”.

 • Portaluose publikuoti be iviešinami socialinių tinklų pagalba 6 straipsniai, aktyvinantys moteris dalyvauti politikoje.

 • Transliuotos 3 nacionalinės ir 3 regioninės radijo laidos, kreipiančios visuomenės dėmesį į moterų dalyvavimo politikoje svarbą, vis dar kylančias kliūtis moterų dalyvavimui politikoje ir būdus šioms kliūtims pašalinti.

2. Atlikta moterų įsitraukimo ir dalyvavimo politiniame gyvenime bei rinkimuose analitinė stebėsena, įgyvendinant 3 analitines veiklas:

 • Politinių partijų 2020 m. rinkimų programų analizė lyčių lygybės aspektu nustatant, kokios partijos ir kokiu laipsniu į savo rinkimų programas įtraukia su lyčių nelygybe susijusių problemų sprendimus.

 • Moterų įsitraukimo ir dalyvavimo 2023 m. rinkimų į vietos savivaldybių tarybas ir merus rezultatų analizė, nustatant veiksnius, sudarančius sąlygas moterims būti išrinktoms.

 • Moterų dalyvavimo vietos politikoje ir lyčių lygybės padėties savivaldybėse ryšio nustatymas, kurio metu bus parengtas lyčių lygybės indeksas 60 Lietuvos savivaldybių. Įgyvendinus šias veiklas bus parengtos rekomendacijas moterų aktyvinimui į politinį gyvenimą, kurios bus viešinamos informacinių ir švietėjiškų veiklų vykdymo metu.

3. Remiantis analitinių veiklų rezultatais parengtos ir įgyvendintos duomenimis ir faktais grįstas švietėjiškos priemonės, padėsiančios įgalinti moteris aktyviau dalyvauti politikoje:

 • Organizuota nacionalinė diskusija “Politinis moterų dalyvavimas pažangai: nuo analizės iki veiksmo”.

 • Surengta diskusija Lietuvos mokslo taryboje dėl moterų ir vyrų pusiausvyros skatinimo sprendimų priėmimo pozicijose.

4. Vykdomos advokacijos priemonės, skirtos laikinųjų specialiųjų priemonių taikymui , siekiant padidinti moterų skaičių politikoje ir padėti Vyriausybei įgyvendinti Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto ir 29 rekomendacijas Lietuvai dėl lyčių pusiausvyros politikoje didinimo ir laikinųjų specialiųjų priemonių taikymo: parengiant Užsienio šalių gerosios praktikos taikant panaikinimo komiteto Bendrųjų Rekomendacijų 23 ir 25 dėl laikinųjų specialiųjų priemonių taikymo ir moterų dalyvavimo viešajame ir politiniame gyvenime apžvalgą, organizuojant apskrito stalo diskusiją su politikais bei pateikiant argumentuotus, užsienio šalių gerosios praktikos pavyzdžiais grįstus siūlymus dėl teisės aktų pakeitimų, skatinančių laikinųjų specialiųjų priemonių taikymą.

5. Plačiai skleidžiama informaciją apie projektą, viešinamos projekto vykdomos veiklos bei jų rezultatai. Vykdant projekto veiklas siekiama kokybinio rodiklio – prisidėti prie EIGE išskirto „Galios“ domeno pokyčio. Atliekamomis veiklomis prisidedama moterų politinės socializacijos brandinimo savivaldos lygmeniu ir potencialių kandidačių rengimo(si) 2024 m. Seimo rinkimams. Viešasis lyčių lygybės diskursas formuos būsimos Vyriausybės nuostatas išlaikyti moterų ir vyrų ministrų (-ių) pusiausvyrą.

 

Tikimasi, kad savivaldybių tarybose kiekybiškai padaugės ne tik narių, bet ir merių skaičius, kas sudarys moterims daugiau galimybių rengtis 2024 m. Seimo rinkimams. Siekiant kokybiškai prisidėti prie EIGE išskirto „Galios“ domeno „Socialinės galios posrityje“ surengtoje diskusijoje su Lietuvos mokslo taryba bus argumentuota, kodėl mokslinius tyrimus finansuojančių organizacijų valdybose būtina didinti mokslo politikoje dalyvaujančių moterų įtrauktį. Tikimasi, kad tokiu būdu projektas prisidės prie Lietuvos teigiamo pokyčio EIGE Lyčių lygybės indekso „Galios“ domene.

Projektui skirta: 112004,00 EUR

Projektą finansuoja: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
bottom of page