top of page

Pergalė nukentėjusiems nuo prostitucijos: EP nubalsavo už abolicionistinį modelį!

Šiandien buvo priimta ataskaita dėl prostitucijos reguliavimo ES: tarpvalstybinės pasekmės ir poveikis lyčių lygybei bei moterų teisėms, kuri taps Europos rezoliucija. Šis balsavimas yra didelė prostitucijoje esančių asmenų pergalė, nes šio balsavimo rezultatais prostitucija pripažįstama kaip smurto forma ir ES valstybės narės raginamos įgyvendinti visas Abolicionistinio modelio sudedamąsias dalis.


ES Parlamentas teigia, kad prostitucija nėra nei darbo forma, nei asmeninis pasirinkimas, o smurto sistema, pagrįsta daugybe diskriminacijos modelių: Prostitucija yra ne individualus veiksmas, kai asmuo už pinigus nuomoja savo kūną, o organizuota pelno siekianti sistema, kuri iš esmės yra smurtinė, diskriminacinė ir labai nežmoniška,

veikianti kaip verslas ir sukurianti rinką, kurioje suteneriai planuoja ir veikia siekdami užsitikrinti ir plėsti savo rinkas, o sekso paslaugų pirkėjai atlieka pagrindinį vaidmenį juos skatinant. (...)


Parlamentas akcentuoja, kad prostitucija ir jos išnaudojimas dėl lyties atspindi ir atkartoja vyraujančius galios santykius; pabrėžia, kad diskriminacija tarp lyčių dar labiau didina šį galios disbalansą; atkreipia dėmesį, kad dauguma prostitucijoje esančių asmenų yra moterys, o tai didina nelygybės tarp lyčių atotrūkį; be to, pabrėžia, kad prostitucija ir

seksualinis išnaudojimas yra nelygaus požiūrio į moteris ir vyrus, seksizmo, rasizmo, ableizmo, skurdo ir socialinės atskirties priežastis ir pasekmė bei atkartoja ir įtvirtina stereotipus apie moteris ir vyrus, kitas lytis ir marginalizuotas grupes apskritai.


ES Parlamentas ragina priimti abolicionistinį modelį, patvirtinant visas jo sudedamąsias dalis.

Visų pirma, seksualinio akto pirkimo kriminalizavimas: Parlamentas ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų baudžiama už seksualinio akto siūlymą, priėmimą ar įgijimą iš asmens už atlygį, pažadą gauti atlygį, naudos natūra suteikimą ar tokios naudos pažadą.


ES Parlamentas taip pat ragina kriminalizuoti visų formų suteneriavimą: ES Parlamentas ragina valstybes nares užtikrinti, kad už naudojimąsi kito asmens prostitucija būtų baudžiama kaip už nusikalstamą veiką.


ES Parlamentas taip pat ragina dekriminalizuoti prostitucijoje esančius asmenis ir suteikti jiems visapusišką išėjimą iš prostitucijos, kaip tai įgyvendina abolicionistinės organizacijos ir tokios šalys kaip Prancūzija ar Švedija: Parlamentas ragina valstybes nares imtis veiksmų prevencijos, prostitucijoje esančių asmenų ir ypač prostitucijoje esančių moterų

dekriminalizavimo srityse (...) pažymi, kad dauguma prostitucijoje esančių moterų norėtų iš jos pasitraukti, todėl reikėtų skatinti alternatyvas ir pasitraukimo kelius, kad to norinčios moterys galėtų pasitikėti savimi ir gauti paramą, įskaitant valstybės pagalbą bei susikurti gyvenimą be smurto ir prostitucijos.


Galiausiai ES Parlamentas griežtai kritikuoja Vokietijoje, Olandijoje ir Belgijoje taikomą "sekso paslaugų" metodą, pagal kurį dekriminalizuojamas ir normalizuojamas suteneriavimas ir seksualinių paslaugų pirkimas, ir pripažįsta teigiamą Šiaurės šalių ir (arba) lygybės modelio poveikį: Parlamentas pažymi, kad suteneriavimo ir s"eksualinių

paslaugų" pirkimo dekriminalizavimas didina paklausą, įgalina paklausos pusę ir normalizuoja sekso pirkimą; pabrėžia, kad vis dėlto šioje sistemoje išlieka prostitucijoje esančių asmenų stigmatizavimas; atkreipia dėmesį į tai, kad tik sumažinus paklausą gali sumažėti išnaudojamų asmenų skaičius. (...) Parlamentas taip pat pabrėžia, kad prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais, įskaitant seksualinę prievartą prieš vaikus, didėja dėl didelės paklausos (...) tai ypač pastebima šalyse, kuriose taikomas liberalus reguliavimo modelis, o valstybės narės, pavyzdžiui, Prancūzija ir kitos šalys, kurios vadovaujasi tokiais metodais kaip Šiaurės šalių ir (arba) lygybės modelis nebeturi didelės prekybos žmonėmis rinkos (...); nurodo teigiamą (Šiaurės šalių) modelio poveikį prostitucijoje esančių žmonių, ypač moterų, teisėms, normatyvinį poveikį visuomenei ir kovai su prekyba žmonėmis.


Pripažinti prostituciją smurto sistema, kriminalizuoti seksualinių veiksmų pirkimą ir suteneriavimą, dekriminalizuoti prostituciją ir teikti paramą prostitucijoje esantiems asmenims, suteikiant jiems galimybę pasitraukti iš prostitucijos: ES Parlamentas ką tik išreiškė tvirtą pritarimą tam, kad Europoje būtų visuotinai priimtas visų sudedamųjų dalių panaikinimo modelis, ir aiškiai atmetė reguliavimo sistemas, kuriomis dekriminalizuojama ir legalizuojama visa prostitucijos sistema.


Šis sprendimas yra žingsnis į priekį moterų ir vyrų lygybės, socialinio teisingumo ir įvairių mažumų apsaugos atžvilgiu. Tai didelė abolicionistų judėjimo pergalė ir aiškus raginimas valstybėms narėms priimti abolicionistinius teisės aktus, kaip tai jau padarė Švedija, Airija ir Prancūzija.


Rezoliuciją, parengtą EP Maria Noichl, galite rasti čia


Comments


bottom of page